# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1046-CNF (R1)-FULL آداب(صلاحیت های) حرفه ای و مهارتهای فنی معلم جغرافیا در آموزش آنلاین Professional etiquette and technical skills of a geography teacher in online education فاطمه سادات امیرفخریان، سیدنوروزعلی امیرفخریان مقاله پذیرفته شده است
2 1010-CNF (R1)-FULL آموزش پایدار جغرافیا بر پایه بازدیدهای علمی در دانشگاه فرهنگیان نمونه موردی(پردیس های استان البرز ولی اله نظری، علی صادقی، سعیده سلیمیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1041-CNF (R2)-FULL آموزش جغرافیا با استفاده از سایر محیط های یادگیری Teach geography using other learning environments مهدیه مقنی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
4 1009-CNF (R2)-FULL آموزش جغرافیا دریک بازدید میدانی (جاده مشهد- سرخس) محمد تقی خورشیدی، حسین نژاد عباسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
5 1050-CNF (R1) الگوی طراحی آموزشی برای نواحی آب‌وهوایی ایران به دانش آموزان چهارم ابتدایی رضا خدادادی، محمد رضا سنجری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
6 1040-CNF (R1)-FULL اهمیّت و نقش فناوری‌های نوین آموزشی در آموزش مجازی جغرافیا ( مطالعه موردی: شهر بیرجند) محمد خدادادی گیو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
7 1036-CNF (R1)-FULL ایجاد موقعیت های یادگیری مطلوب و رضایت بخش در آموزش جغرافیا با استفاده از راهبرد گردش علمی Creating desirable and satisfying learning opportunities in geography education Using the circulation strategy فاطمه مرادی، مفید شاطری مقاله پذیرفته شده است
8 1032-CNF (R1)-FULL بررسی تاثیر آموزش مجازی بر پیشرفت درس جغرافیا (مطالعه موردی: شهرستان انار) مریم احمدی زاده، محمد کوه شایی، آرش علیزاده بیرجندی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
9 1053-CNF بررسی تطبیقی آموزش جغرافیا در نظام آموزشی ایران و آمریکا حمید احمدی هدایت، محدثه صابور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
10 1034-CNF (R1)-FULL بررسی جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش جغرافیا غلامرضا ادبی مهذب، زهرا صابر، علی معینی زاده مقاله پذیرفته شده است
11 1001-CNF-FULL بررسی دید گاه ها و نقطه نظرات معلمان و دانش آموزان به آموزش مجازی درس جغرافیا در شبکه دانش آموزی" شاد " در دوران کووید 19 علیرضا بیات مقاله پذیرفته شده است
12 1033-CNF (R1)-FULL بررسی عوامل اجتماعی بی رغبتی دانش آموزان نسبت به درس جغرافیا در شهرستان ریگان استان کرمان محمد کوه شایی، آرش علیزاده بیرجندی، مریم احمدی زاده، قباد دهقان مقاله پذیرفته شده است
13 1020-CNF (R1)-FULL بررسی مشکلات آموزش جغرافیا و رفع موانع پیش رو در آموزش ابتدایی فاطمه رضائی شهرکی، مهلاسادات رهنمایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
14 1014-CNF (R2)-FULL بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش رشته جغرافیا بصیر عسکری، راضیه حسن پور مقاله پذیرفته شده است
15 1044-CNF (R1)-FULL به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش جغرافیا Application of information and communication technology in geography education زهرا زارع عصمت آباد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
16 1024-CNF (R1)-FULL تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس جغرافیای ابتدایی فاطمه السادات حسینی طباطبایی، مژگان حیدری مفرد، زهرا کلنگی خواه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
17 1037-CNF (R1)-FULL تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت آموزش و چالش های یادگیری رشته ی جغرافیا مهناز مهدی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
18 1017-CNF (R1)-FULL تدریس پروژه محور درس مبانی سنجش از دور با موضوع ارزیابی مساحت سطح پوشش گیاهی و زمین های زارعی شهرستان بیرجند از طریق تصاویر ماهواره ای لندست8 محمدرضا یوسفی روشن مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
19 1015-CNF (R1)-FULL چالش های آموزش جغرافیا در دوران کرونا فاطمه مصلح چوکامی، پری موسی پور میاندهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
20 1013-CNF (R2)-FULL دشت مختاران یک کارگاه آموزشی زمین گردشگری (معرفی لندفرم های ژئومورفیک از طریق بازدیدهای میدانی) محمدرضا یوسفی روشن، محمد دیمه ور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
21 1056-CNF راهکارهایی برای آموزش مجازی جغرافیا زهرا رنجبر باروق مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
22 1028-CNF-FULL روش های تدریس موثر در آموزش جغرافیا محدثه ذبیحی مقدم، مهدی اخروی مقاله پذیرفته شده است
23 1022-CNF-FULL روش‌های سنجش در آموزش جغرافیا: یک مرور نظام‌مند علی خاکی، مجتبی مهدوی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
24 1038-CNF (R1)-FULL شیوه‌های مؤثر ارزشیابی مجازی در آموزش جغرافیا در پی شیوع ویروس کرونا زهرا براتی، مریم پیرحسینی، زهرا زارعی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
25 1045-CNF (R1)-FULL طراحی آموزشی جغرافیا بر اساس مختصات هوش موفق سمیرا لشکری نژاد، علی بابایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
26 1031-CNF (R1)-FULL فراتحلیل مطالعات مربوط به روش ها و راهکارهای تدریس موثر در آموزش جغرافیا در ایران علیرضا احمدی، علی ساوری مقاله پذیرفته شده است
27 1025-CNF (R1)-FULL فعالیت های خلاق و بازی های آموزشی در تدریس جغرافیا در دوره ابتدایی زهرا ساعی، مهدی اخروی، جواد ساعی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
28 1012-CNF (R1)-FULL کاربرد نظریه هوش‌های چندگانه در تدریس مطالعات اجتماعی در دورة ابتدایی (با تاکید بر هوش بصری-فضایی) زهرا محمدپور، ابراهیم امیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
29 1049-CNF (R1) نقش انجام پژوهش های مدرسه ای توسط معلمان در رشدحرفه ای مرتبط با PCKو بهسازی جریان آموزش جغرافیا از دیدگاه اساتید و دانشجو معلّمان نمونه موردی تحقیق دانشگاه فرهنگیان پردیس زینبیه شهرستان پیشوا عبدالرضا شیرکوند، ناصر شیرکوند، ملیحه شه دوست، پرند شیرکوند مقاله پذیرفته شده است
30 1047-CNF (R1) نقش سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در آموزش جغرافیا و ارتقای سطح علمی و پژوهشی دانش آموزان در مدارس مسعود سیستانی بدوئی، مهدی مرادی، محمد نادری، فروغ نادری، مهدی محمودآبادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
31 1048-CNF (R1)-FULL یادگیری اکتشافی در آموزش جغرافیا احمد رضائی مقاله پذیرفته شده است