محورهای اصلی همایش :
 1. تجربه های آموزشی اساتید  در آموزش رشته جغرافیا
 2. راهبردهای تدریس مؤثر در آموزش رشته جغرافیا
 3. طراحی آموزشی در آموزش رشته جغرافیا
 4. ارزشیابی و تاثیر روش های سنجش عملکردی در یادگیری در آموزش رشته جغرافیا
 5. طراحی واحد یادگیری در آموزش رشته جغرافیا
 6. بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش رشته جغرافیا
 7. . مقابله با کج فهمی های رایج در آموزش رشته جغرافیا
 8. آموزش درس جغرافیا با استفاده از سایر محیط های یادگیری(کارگاه، آزمایشگاه ، بازدید های میدانی و...)
 9. تدریس مشترک در آموزش رشته جغرافیا

مجموعه موضوعات: 

 1. آموزش مجازی جغرافیا و روشهای تدریس مرتبط
 2. آموزش مجازی جغرافیا و فنون کلاس داری و معلمی
 3. آموزش مجازی جغرافیا وفعالیت های جبرانی بازدید های میدانی
 4. آموزش مجازی جغرافیا وارزشیابی پیشرفت تحصیلی
 5. آموزش مجازی جغرافیا وابزار های تکمیلی آموزشی
 6. آموزش مجازی جغرافیا و فعالیت های تعیین شده در برنامه درسی
 7. آموزش مجازی جغرافیا ورعایت تندرستی معلمین و مخاطبین
 8. آموزش مجازی جغرافیا وبهداشت و سلامت  مخاطبان
 9. آموزش مجازی جغرافیا وبهداشت روان- تنی معلمان و مخاطبان
 10. آموزش مجازی جغرافیا وزیرساختهای مورد نیاز فناورانه
 11. آموزش مجازی جغرافیا وهمکاریهای بین رشته ای
 12. آموزش مجازی جغرافیا وتدریس مشترک
 13. تفاوت بین دانش و آموزش جغرافیا
 14. تاریخچه آموزش جغرافیا در نظام های آموزشی ایران و جهان
 15. مقایسه تطبیقی آموزشهای جغرافیا در دوره های زمانی تاریخ ایران و جهان
 16. راهکارهای عملی و اجرایی در شرایط همه گیری کوید -19 برای آموزش موثر جغرافیا
 17. ارائه شیوه های موثر برای آماده سازی مدرسان و دانشجویان جغرافیا در آموزش های آنلاین
 18. تاثیر و تاثر آموزش جغرافیا و بیماری همه گیر کوید -19 در ایران و جهان
 19. ضرورت تغییرات مناسب با دوران قرنطینه در آموزش ها و برتامه های درسی رسمی جغرافیا
 20. دسته بندی تجارب زیسته معلمان و اساتید جغرافیا در دوران قرنطینه
 21. بررسی سیر تحولات کارآمدی آموزش های آنلاین جغرافیا
 22. چگونگی نحوه ی ارائه آموزش ها و انجام فعالیت های آموزشی از سوی دانشجویان و دانش آموزان در درس جغرافیا
 23. مزایا و معایب آموزشهای آنلاین در جغرافیا
 24. ارزشیابی موثر پیشرفت تحصیلی مخاطبان در آموزش های آنلاین جغرافیا