حمایت کنندگان اصلی
حامی همایش
سامانه همایش های معتبر علمی
سیویلیکا
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان
اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی
انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانشگاه بیرجند
دانشگاه پیام نور واحد بیرجند
شهرداری بیرجند
بانک تجارت
سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی