شورای سیاستگذاری
دکتر ایرج مهدیزاده
رییس همایش
سرپرست مدیریت دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی
پست الکترونیکی: mahdizadeh_iraj45 [at] yahoo.com
تلفن: 09153624874
کمیته علمی همایش
دکتر سیاوش شایان
دبیر کمیته علمی همایش
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
پست الکترونیکی: shayan [at] modares.ac.ir
تلفن: 09124856467
دکتر محمدرضا یوسفی روشن
هماهنگ کننده کمیته علمی همایش
عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی
پست الکترونیکی: mr.yousefiroshan [at] cfu.ac.ir
تلفن: 09111137849
کمیته اجرایی همایش
مهندس محمد دیمه ور
دبیر کمیته اجرایی همایش
عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی
پست الکترونیکی: daymevar [at] gmail.com
تلفن: 09155613506