راهنمای word نگارش مقاله

 

عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی

(بصورت Bold ، با قلم نازنین اندازه ١4 برای نوشتار فارسی و با قلم Times New Roman با اندازه 13 برای لغات انگلیسی)

 

1نام و نام خانوادگی نویسنده اول، 2 نام و نام خانوادگی نویسنده  دوم، 3 نام و نام خانوادگی نویسنده سوم

1 محل کار نویسنده اول، آدرس پست الکترونیک نویسنده اول

2 محل کار نویسنده دوم، آدرس پست الکترونیک نویسنده دوم

3 محل کار نویسنده سوم، آدرس پست الکترونیک نویسنده سوم

 

چکیده  

متن چکیده با قلم نازنین اندازه 10 بولد نوشته شود و حداکثر در 300 کلمه تدوین شود.

 

کلمات کلیدی: حداقل 3 لغت و حداکثر 5 لغت

 


مقدمه

متن مقاله با قلم نازنین اندازه 11 و قلم Times New Roman با اندازه 10 برای لغات انگلیسی نوشته شود. عنوان بخشها باید با قلم نازنین اندازه ١٢ و پررنگ و  شماره گذاری شده با شروع از ١ و با تورفتگی از ابتدای خط و فضای سفید ۶  نقطه با بخش بالایی نوشته شود.کل متن باید به صورت تک فاصله و از دو طرف تراز با قلم نازنین اندازه ١١ نوشته شود.

مواد و روشها

 

عنوان بخشها

عنوان بخشها باید با قلم نازنین اندازه ١٢ و پررنگ(Bold) و  شماره گذاری شده با شروع از ١ و بدون تورفتگی از ابتدای خط و فاصله ۶ نقطه با بخش بالایی نوشته شود.

عنوان زیربخشها

عنوان زیربخشها باید با قلم نازنین اندازه ١٢ و پررنگ و  شماره گذاری شده بصورت زیر بخش (مانند ۱-۱) و بدون تورفتگی از ابتدای خط و فاصله ۶ نقطه با بخش بالایی نوشته شود. ( در صورتیکه زیربخش بلافاصله بعد از بخش اصلی شروع شد این فاصله ۶ نقطه لازم نیست.)

جدولها و شکلها

هر جدول یا شکل باید دارای شماره و عنوان و توضیح باشدکه با قلم نازنین پررنگ و اندازة ١٠ نوشته شود. عنوان جداول بصورت وسط چین در بالای جدول و عنوان شکلها بصورت وسط چین در زیر شکل نوشته شود. ذکر واحد کمیتها در جدول و شکل  الزامی است. در متن مقاله باید به همه جداول یا شکلها ارجاع داده شود.

فرمولها

برای نوشتن فرمول‌ها و عبارات ریاضی بهتر است از ابزار Equation Editor استفاده شود. برای هر فرمول باید یک شماره در نظر گرفته شود. این شماره را در داخل یک جفت هلالین و بصورت راست‌چین قرار دهید. تمام متغیرها، پارامترها، و نمادهای یک عبارت ریاضی باید توضیح داده شوند. اگر قبل از نوشتن فرمول این کار انجام نشده است، باید بلافاصله پس از فرمول این توضیحات بیان شوند.

نتایج

متن مقاله با قلم نازنین اندازه 11 و قلم Times New Roman با اندازه 10 برای لغات انگلیسی نوشته شود.

بحث و نتیجه گیری

متن مقاله با قلم نازنین اندازه 11 و قلم Times New Roman با اندازه 10 برای لغات انگلیسی نوشته شود.

 

مراجع

 بخش مراجع در انتهای مقاله قرار می‌گیرد و عنوان آن دارای شماره باشد. در نوشتن مراجع ابتدا مراجع فارسی و بعد مراجع انگلیسی را ذکر کنید و آنها را به ترتیب حروف الفباء نام خانوادگی نویسندۀ اول ذکر نمایید. در مقاله باید به همة مراجع اشاره شود .مشخصات هر مرجع به صورت کامل و در قالب استاندارد زیر ذکر شوند. مراجع فارسی با قلم نازنین نازک اندازه ١٠ و مراجع انگلیسی با قلم  Times New Roman اندازه 9 ذکر شوند.  

 

   [1]      نام خانوادگی، نام نویسندگان یا نام موسسه‌ای که نقش نویسنده را دارد، عنوان کامل کتاب، نام خانوادگی، نام مترجمان با قید کلمه ترجمة، نام خانوادگی، نام ویراستار با قید کلمه ویراستة، شماره جلد، شماره ویرایش، محل نشر، نام ناشر، تاریخ انتشار..

   [2]      نام خانوادگی، نام نویسندگان، عنوان پایان‌نامه، درجه‌ای که پایان‌نامه برای دریافت آن نوشته شده است، نام دانشگاه، محل دانشگاه، شماره صفحه‌ها، تاریخ انتشار.

   [3]      نام خانوادگی، نام مجری، عنوان طرح پژوهشی، شماره ثبت، نام کامل سفارش دهنده، محل انجام طرح، تاریخ انجام طرح.

   [4]      نام خانوادگی، نام نویسندگان، عنوان مقاله، نام مجله یا کنفرانس، شماره دوره یا مجله، شماره صفحه‌ها، محل چاپ مجله یا برگزاری کنفرانس، تاریخ انتشار.