پنج شنبه 22 مهر 1400
08:30 تا 08:35
افتتاحیه
پخش آنلاین
قرآن و سرود ملی
پنج شنبه 22 مهر 1400
08:35 تا 08:40
افتتاحیه
دکتر حبیب حاجی پور
خوش آمد گویی مجری
پنج شنبه 22 مهر 1400
08:40 تا 08:50
سخنرانی
دکتر ایرج مهدی زاده
خیر مقدم مدیریت محترم دانشگاه فرهنگیان استان(رییس همایش)
پنج شنبه 22 مهر 1400
08:50 تا 09:00
افتتاحیه
مجازی
پخش کلیپ ( جغرافیای استان خراسان جنوبی)
پنج شنبه 22 مهر 1400
09:00 تا 09:20
سخنرانی
دکتر حسین خنیفر
سخنان ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان
پنج شنبه 22 مهر 1400
09:20 تا 09:40
سخنرانی
دکتر سیاوش شایان
گزارش دبیر علمی همایش
پنج شنبه 22 مهر 1400
09:40 تا 10:00
سخنرانی
مجازی
پخش کلیپ ( فعالیت های آموزش جغرافیای استان)
پنج شنبه 22 مهر 1400
10:00 تا 10:30
سخنرانی
دکتر محمدرضا حافظ نیا
سخنران کلیدی همایش
پنج شنبه 22 مهر 1400
10:05 تا 10:25
ارائه مقاله
دکتر نظری - دکتر صادقی
سخنرانی موضوعی - ارائه شفاهی
پنج شنبه 22 مهر 1400
10:25 تا 10:45
ارائه مقاله
دکتر محمدرضا یوسفی روشن
سخنرانی موضوعی - ارائه شفاهی
پنج شنبه 22 مهر 1400
10:45 تا 11:05
ارائه مقاله
دکتر علی خاکی
سخنرانی موضوعی - ارائه شفاهی
پنج شنبه 22 مهر 1400
11:05 تا 11:15
ارائه مقاله
مجازی
مشاهده مقالاتی که بصورت پوستر پذیرفته شده است
پنج شنبه 22 مهر 1400
11:15 تا 12:00
استراحت و پذیرایی
نماز ظهر
پنج شنبه 22 مهر 1400
12:00 تا 12:20
ارائه مقاله
آقای حمید احمدی
سخنرانی موضوعی - ارائه شفاهی
پنج شنبه 22 مهر 1400
12:20 تا 12:40
ارائه مقاله
آقای محمد دیمه ور
سخنرانی موضوعی - ارائه شفاهی
پنج شنبه 22 مهر 1400
12:40 تا 13:00
ارائه مقاله
آقای مهدی مرادی
سخنرانی موضوعی - ارائه شفاهی
پنج شنبه 22 مهر 1400
13:20 تا 13:45
اختتامیه
آقای محمد دیمه ور
گزارش دبیر اجرایی همایش و قدردانی