هدف کلی :

استفاده از تجارب زیسته اساتید در شرایط همه گیری کرونا و بیماری کوید -19 به منظور ارتقاء سطح آموزش جغرافیا

اهداف  جزیی :

  1. سازماندهی دانش بومی حاصل از تجربیات اساتید و معلمان در آموزش رشته جغرافیا
  2. ثبت و تدوین تجارب ارزشمند اساتید و معلمان در آموزش رشته جغرافیا
  3. انتقال تجارب ارزشمند اساتید و معلمان در آموزش رشته جغرافیا
  4. آشنایی معلمان جدید و دانشجو معلمان با تجارب اساتید و معلمان شاخص در رشته جغرافیا
  5. ایجاد نگرش مثبت نسبت به تجارب زیسته اساتید رشته جغرافیا.
  6. ایجاد فرصت برای تعامل علمی میان استادان و معلمان از طریق به اشتراک گذاری دانش عملی آموزش محتوا در رشته جغرافیا