لازم به ذکر است هر شرکت کننده حداکثر می تواند سه مقاله ارائه کند. واریز هزینه ثبت نام منوط به پذیرش مقالات می باشد.

هزینه مقاله اول80000 تومان و مقالات دوم و سوم 50000 تومان می باشد.